top of page

Gemeenteraden: herstel van biodiversiteit is urgentAls het aan de B-teams ligt is in 2030 niet alleen de lijn omhoog ingezet voor biodiversiteit maar zet die lijn zich ook merkbaar door: de biodiver­si­teit herstelt zich in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk, met bijdragen van natuur­gebieden, buitengebied, bedrijven­terreinen, woonwij­ken èn centra, waar, schrijven de B-teams vooruitkijkend, een zichtbare vergroening heeft plaatsgevonden en biodiver­siteit wordt getoond in een voorbeeld­tuin.


Een geweldig perspectief, twee collegeperioden weg maar er is dan ook veel te doen: biodiversiteit neemt wereldwijd, en ook in onze gemeenten, al lang af. De B-teams willen dat keren en hebben de gemeenteraden een motie voorgelegd die de drie gemeenten tot een flink pakket aan maatregelen moet bewegen. Voor ambtenaren, wethouders en gemeente­raden moet het vanzelf­spre­kend worden dat ruimtelijke voorstellen alleen worden ontwikkeld als die herkenbaar bijdragen aan herstel van biodi­ver­­siteit. Biodiversiteitsherstel komt in het hart van de gemeentelijke koers.


Bewonersinitiatieven


De drie B-teams (B voor biodiversiteit), ooit opgericht door de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO), hebben hun voorstel gestuurd op een politiek gevoelig moment: vlak voor verkie­zin­gen in twee van de drie gemeenten. Dat voorstel was al langer onderweg: het is het resultaat van meer dan twee jaar werk van B-teams en ambtenaren gezamenlijk. Als de gemeenteraden de door de B-teams voorgestelde motie aannemen, vragen zij nogal wat aan de colleges van B&W: stel een streefbeeld vast voor 2030 en schrijf op, welke tussenstappen daar bij horen. Werk met meetbare doelen en monitor of die worden gehaald. Zorg voor doorgaand overleg tussen de gemeenten, tus­sen ambte­naren en tussen bestuurders, adviseren de B-teams indringend: samen bereiken we veel meer.


Biodiversiteit staat onder grote druk, constateren de B-teams. Haast is geboden om te voorko­men dat de komende decennia meer dan 1 miljoen planten- en diersoorten uitsterven. Het gaat nu om herstel: de lijn moet omgebogen en omhoog. De B-teams mikken erop dat inwoners en gemeenten op weg naar 2030 nauw samenwerken en onderling actief kennis uitwisselen en dat de inwoners van de GHO-gemeen­ten zich gevoelsmatig en praktisch betrokken weten bij biodiversiteit. Bewoners­initiatieven worden door de gemeenten de komende jaren van harte onder­steund en doorgaand overleg met boeren stimuleert de wezenlijke positieve rol van de sector.


Stevige opdracht


Het gaat nu om een tweede motie. Twee jaar geleden namen de drie gemeenteraden de eerste motie aan: zij kozen toen voor herstel van biodiversiteit op basis van ‘basiskwaliteit natuur’, in onder­linge samenwerking en in dialoog met de B-teams. Basiskwaliteit natuur betekent dat biodiversiteits­herstel zichtbaar wordt in de stand van bepaalde soorten vogels en vlinders.


Wordt deze tweede motie aangenomen, dan krijgen de colleges van B&W een stevige opdracht van de gemeenteraden. De B-teams mikken erop dat de inhoud van de motie straks terug te vinden is in de coalitieakkoorden in Goirle en Hilvarenbeek, na de verkiezingen van maart (in Oisterwijk hebben al herindelingsverkiezingen plaatsgevonden). Door een rondgang langs de fracties in oktober van het afgelopen jaar weten de B-teams dat de gemeenteraden ervan doordrongen zijn dat biodiversiteits­herstel urgent is en dat de gemeenten hun rol stevig moeten oppakken. De B-teams willen de gemeen­­ten daarin ook de komende jaren scherp houden èn ondersteunen.


Mieke Hendrikx (B-team Hilvarenbeek), Joop van Hezik (B-team Oisterwijk), Anjo Roorda (B-team Goirle); gepubliceerd op 19 januari 2022 in Goirles Belang, de Nieuwsklok en De Hilverbode

74 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page