top of page

Positieve boodschap over biodiversiteit, maar het is twee over twaalf


Deelnemers aan de conferentie over biodiversiteitsherstel, 16 september 2021


Het is twee óver twaalf, zegt een door de wol geverfde ambtenaar: hoe krijgen we de mensen in bewe­ging? Op een zonnige middag in Diessen (Hilvarenbeek) is een gezelschap uit Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) in gesprek over herstel van biodiversiteit: de drie gemeenteraden hebben in 2020 om gezamenlijk beleid gevraagd. De conferen­tie van ambtenaren en B-teamleden (B voor bio­diversi­teit), geopend door wethouder Ted van de Loo, is opmerkelijk energiek en formuleert bood­schap­pen voor de wethouders en raadsleden die straks in oktober bijeenkomen. Inzet is dat de GHO-gemeen­ten nog dit jaar beschikken over een gezamenlijk, ambitieus herstelbeleid voor biodiversiteit.


Verdwenen uit Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk


De korhoen is uit Goirle verdwenen, meldt ecoloog Rob van Dijk in de conferentie. Dat komt door de neerdalende stikstofdeken. De kamsala­mander is uit Goirle verdwenen, door versnippering van leefruimte. De grutto is uit Goirle verdwenen, door intensivering van de landbouw en door verdroging. De blauwe knoop is uit Goirle verdwenen, door de aanleg van een rotonde. En de bruine eikenpage, door onjuist berm- en bos­beheer. In Hilvarenbeek en Oisterwijk is het niet anders, meent Rob. De oorzaken van biodiver­siteitsverlies zijn vele, waaronder de veelbesproken klimaat­crisis en stikstof­crisis. Nog afgelopen week bleek een derde van de boomsoorten op aarde bedreigd. De natuur over­leeft de mens wel, zegt Joop van Hezik van B-team Oisterwijk; bij teruglopende biodiversiteit (minder soorten) is het overleven van de mens in het geding. Volgens de Wereld Gezond­heidsorganisatie (WHO) is bereiken van de beroemde Global Goals voor duurzaam­heid, net als herstel na de Coro­na­crisis, alléén mogelijk als biodiversiteitsverlies wordt gekeerd. Gemeenten hebben daarin een centra­le rol te vervullen: de overheid het dichtst bij mensen en lokale omstandigheden.

Onze gemeenten doen al veel, melden ambtenaren, en op onderdelen is er vooruitgang. Met vereende in­span­ningen brachten we hier, bevestigt Rob, soorten terug: de oever­zwaluw, door de aanleg van nest­wan­den, de steenuil, dankzij actieve bescherming. En de bosbeek­juffer, door beekherstel en betere water­kwaliteit, de grauwe klauwier, door natuurherstel en veel geduld, en de boomkikker, door natuur­herstel en herintroductie. Op tafel ligt een ´Inspiratielijst´ van wat gemeenten al doen en (heel veel) nog kunnen doen. Amb­te­naren vinden al ruimte in hun eigen werk: anders doen, meer doen, soms ook minder doen, kennis delen, zicht vergroten op de effec­ten van het eigen handelen, samen­werken met bur­gers. Niet voor alles is meer geld nodig, of een nieuw bestuurlijk mandaat. Wat amb­te­naren zeker nodig blijken te hebben: een heldere bestuurlijke visie (waar moet het heen), concrete ambitie en gerich­te opdrachten, dat scheelt interne discussie met de vele betrokken afde­lin­gen. Wethou­der Liselot­te Franssen van Goirle geeft mee: de gemeente moet afwegen tussen vele belangen en doelen. Maar er staat veel op het spel.


Gezondheid in het geding

Dat belooft een thema te worden in het vervolg: delen de colleges van B&W en de gemeen­teraden het besef van urgentie? Zijn zij bereid noodzakelijke beslissingen te nemen die belangrijk sneller gaan dan de lang­zaamste burger kan volgen? Kennen zij aan biodiversiteit een bovengemiddeld gewicht toe? Biodiversiteit brengen we, wordt geopperd, heel dichtbij in het besef dat onze gezond­heid in het geding is en dat natuur en duurzaamheid geen verlies, maar juist levensvreugde brengen. Soms is een wandeling in de natuur gezonder dan een pilletje nemen. Bio­diver­siteit wordt een positieve kwes­tie door inspirerende voorbeelden en door mooie projecten van gemeente en inwo­ners geza­men­lijk. Kennis, bewustzijn, betrokkenheid, motivatie: allemaal nodig bij ambte­naren, gemeente­bestuurders en burgers. Daarvoor is in Diessen, beseffen de deel­nemers aan de conferentie, een betere basis gelegd. Op naar de volgende stap.


Anjo Roorda, B-team Goirle - Riel

159 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page